Apology

Apology - Plato, Benjamin Jowett Review to follow!